Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 14/04

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về

Phân loại các protein vận chuyển sử dụng các gene hàng xóm

do Ths. Trần Vũ Hà

  • Thời gian: 9h30 thứ Hai, ngày 14/04/2014
  • Địa điểm: Phòng máy số 6, tầng 3 nhà hành chính, trường ĐHNN Hà nội
  • Abstract: Like bio-diversity, there are too many proteins to experimentally annotate. Thus methods for prediction the functions of proteins become necessary. In this project, we propose a method that uses biological data to classify membrane transporters according to transported substrates. Motivated by the concept of Operons, our method uses expression data and GO terms of neighboring genes to create input data for a support vector machine. To rapidly get the result, we use LIBSVM to training and testing our classifiers and integrate LIBSVM in our tool. With this tool, users can classify membrane transporters and other kinds of proteins. This tool also allows users to add their desired organisms beside our tested organisms.

——————————————
Xê-mi-na Công nghệ Thông tin
Website: https://fita.vnua.edu.vn/bo-mon/bm-toan-tin-ung-dung/xe-mi-na/