Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (Đợt bổ sung)_Học kỳ 2 năm 2018-2019

Căn cứ vào Quy định thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN), căn cứ đơn sinh viên đăng ký học phần KLTN đợt bổ sung, Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch thực hiện KLTN đợt bổ sung trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 tới các bộ môn, giảng viên và sinh viên có tên trong danh sách như sau:

Thời gian thực hiện KLTN: Từ 13/02/2019-12/06/2019

1. Đối với sinh viên làm KLTN (Danh sách kèm theo)

– Thời gian thực tập (10 tuần): Từ ngày 13/02/2019 – 17/04/2019.

– 06/03/2019: Nộp Đề cương thực tập có xác nhận của Giảng viên hướng dẫn và Giấy xác nhận của đơn vị thực tập nơi sinh viên thực tập (Theo mẫu) về Bộ môn, Khoa.

– 09/04/2019: Sinh viên nộp 02 quyển Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài về Bộ môn. Sau đó Bộ môn tổng hợp và nộp 1 báo cáo có xác nhận giảng viên hướng dẫn và Trưởng Bộ môn về Khoa.

– 16/05/2019: Nộp 02 quyền báo cáo hoàn chỉnh về Bộ môn để Giảng viên hướng dẫn và Giảng viên phản biện chấm điểm. Nộp kèm theo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (Theo mẫu) hoặc phiếu đánh giá của chủ nhiệm đề tài (nếu tham gia đề tài, dự án với Giảng viên) hoặc nộp minh chứng có bài báo được công bố trên tạp chí/ kỷ yếu, seminar.

– 03/06/2019: Các Bộ môn nộp điểm về Khoa.

– 07/06/2019: Sinh viên nộp 01 bộ (gồm báo cáo bìa cứng + đĩa+phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập) về Bộ môn và 01 bộ về Khoa.

– 12/06/2019 (dự kiến): Lễ Bảo vệ KLTN.

 Các mẫu văn bản liên quan (Mẫu Đề cương thực tập, Báo cáo tiến độ, Khóa luận tốt nghiệp, Giấy xác nhận của đơn vị thực tập, phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập), SV download trên trang của Khoa, mục TÀI LIỆU – VĂN BẢN/ Các mẫu văn bản.