Thông báo Danh sách dự kiến buộc thôi học đối với sinh viên không đăng ký học trong 3 học kỳ liên tiếp

Theo Khoản 4 Điều 30 của Quy định về công tác sinh viên tại Quyết định số 2731/QĐ-HVN ngày 8/9/2015 của Giám đốc HVNNVN, thì SV không đăng ký học 03 học kỳ, không có đơn xin nghỉ học và không có quyết định bảo lưu kết quả học tập sẽ bị Học viện xử lý buộc thôi học. Vì vậy Khoa CNTT thông báo như sau: 1....

Xem thêm
Page 1 of 11