Thông báo Danh sách dự kiến buộc thôi học đối với sinh viên không đăng ký học trong 3 học kỳ liên tiếp

Theo Khoản 4 Điều 30 của Quy định về công tác sinh viên tại Quyết định số 2731/QĐ-HVN ngày 8/9/2015 của Giám đốc HVNNVN, thì SV không đăng ký học 03 học kỳ, không có đơn xin nghỉ học và không có quyết định bảo lưu kết quả học tập sẽ bị Học viện xử lý buộc thôi học. Vì vậy Khoa CNTT thông báo như sau:

1. Những sinh viên có tên trong dánh sách đính kèm (Download tại đây) đã tích lũy được nhiều số tín chỉ nhưng trong 3 học kỳ liên tiếp không đăng ký học, nếu muốn tiếp tục theo học tại khoa thì liên hệ phản hồi về khoa trước 16h00′. thứ 5 ngày 21/3/2019 để khoa đề xuất lên Học viện. Sau thời gian trên sinh viên không phản hồi về khoa, coi như sinh viên đó buộc thôi học.

2. Danh sách dự kiến những sinh viên buộc thôi học (Download tại đây).

Mọi thắc mắc các em phản hồi về Khoa trước 16h00′, thứ 5 ngày 21/3/2019.

———————–

Khoa CNTT.