Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK1_2019-2020

Căn cứ  theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau:

Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 05/08/2019 đến ngày 26/12/2019

  1. 1.       Đối với sinh viên thực hiện KLTN (Danh sách sinh viên)

Thời gian hoàn thành

Đối tượng thực hiện

Sản phẩm nộp

Địa điểm nộp

30/08/2019

Sinh viên

  Đề cương thực tập có xác nhận của giảng viên hướng dẫn và Giấy xác nhận của đơn vị nơi sinh viên thực tập (theo mẫu)

Bộ môn quản lý

04/11/2019

Sinh viên

  01 báo cáo tiến độ thực hiện đề tài; đơn xin thay đổi tên đề tài, tên cơ sở thực tập (nếu có)

Bộ môn quản lý

11/11/2019

Bộ môn

  Đề cương thực tập, giấy xác nhận của đơn vị nơi sinh viên thực tập và báo cáo tiến độ. Đơn xin thay đổi tên đề tài, tên cơ sở thực tập (nếu có)

Văn phòng khoa

03/12/2019

Sinh viên

  02 báo cáo hoàn chỉnh, kèm theo bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (Theo mẫu) hoặc phiếu đánh giá của chủ nhiệm đề tài (nếu tham gia đề tài, dự án với Giảng viên)

Bộ môn quản lý

16/12/2019

Bộ môn

  Nộp phiếu chấm điểm hướng dẫn và phản biện

Văn phòng khoa

20/12/2019

Sinh viên

  01 báo cáo bìa cứng bìa đỏ, nộp kèm bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở

Văn phòng khoa

25/12/2019 (dự kiến):

Khoa, Bộ môn, Sinh viên

  Lễ Bảo vệ KLTN

Khoa CNTT


1.2. Đối với sinh viên làm TTCN (Danh sách sinh viên)

Thời gian thực tập 6 tuần từ ngày 05/08/2019 đến 16/09/2019

Thời gian hoàn thành

Đối tượng thực hiện

Sản phẩm nộp

Địa điểm nộp

30/08/2019

Sinh viên

  Đề cương thực tập có xác nhận của giảng viên hướng dẫn và Giấy xác nhận của đơn vị nơi sinh viên thực tập (theo mẫu)

Bộ môn quản lý

15/10/2019

Sinh viên

 01 báo cáo tiến độ thực hiện đề tài; đơn xin thay đổi tên đề tài, tên cơ sở thực tập (nếu có)

Bộ môn quản lý

11/11/2019

Bộ môn

  Đề cương thực tập, giấy xác nhận của đơn vị nơi sinh viên thực tập và báo cáo tiến độ. Đơn xin thay đổi tên đề tài, tên cơ sở thực tập (nếu có)

Văn phòng khoa

03/12/2019

Sinh viên

  02 báo cáo hoàn chỉnh, kèm theo bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (Theo mẫu) hoặc phiếu đánh giá của chủ nhiệm đề tài (nếu tham gia đề tài, dự án với Giảng viên)

Bộ môn quản lý

16/12/2019

Bộ môn

  Nộp phiếu chấm điểm hướng dẫn và phản biện

Văn phòng khoa

20/12/2019

Sinh viên

 01 báo cáo bìa cứng bìa đỏ, nộp kèm bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở

Văn phòng khoa

26/12/2019 (dự kiến):

Khoa, Bộ môn, Sinh viên  Báo cáo tại các Hội đồng

Khoa CNTT

Các mẫu, sinh viên download tại đây: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/

——————

Khoa CNTT.