Thông báo về việc đánh giá online điểm rèn luyện_HK2_Năm học 2018-2019

Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

Để triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2018-2019 được kịp thời, chính xác, đúng quy định, Khoa Công nghệ thông tin yêu cầu:

– Sinh viên từ khóa 60 đến khóa 63 triển khai chấm điểm rèn luyện online, thời gian từ ngày 25/09 đến hết ngày 30/09/2019

Đăng nhập vào địa chỉ website: http://vitc.edu.vn/drl/frontend/web/index.php

– Từ ngày 01/10/2019 – 02/10/2019, lớp trưởng các lớp chấm điểm cho từng các bạn trong lớp. Khoa CNTT sẽ chỉ công nhận điểm khi lớp trưởng chấm.