TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Năm học 2019 – 2020)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học 2019-2020 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho sinh viên, ngày 17/09/2019 Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai “Tuần sinh hoạt công dân – SV năm học 2019 – 2020”  cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của SV trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến SV về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của gành Giáo dục.

2. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác SV, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật… giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – SV, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với SV; SV nắm đườ phương hướng nhiệm vụ năm học, các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề và nhu cầu của xã hội; hiểu biết về Học viện, yêu trường, yêu nghề.

3. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – SV” năm học 2019 – 2020 nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.

II. NỘI DUNG

Căn cứ khung quy định của Bộ GD&ĐT và tình hình cụ thể, Học viện xây dựng nội dung chi tiết đợt học tập như sau:

– Chương trình giáo dục công dân giữa khóa học: Dành cho SV từ năm học thứ hai, không gồm năm cuối. Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2019-2020, học tập các chuyên đề về các vấn đề liên quan đến SV, các nội dung chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm; các vấn đề toàn cầu; yêu cầu hội nhập quốc tế; định hướng và hỗ trợ khởi nghiệp cho SV…

– Chương trình giáo dục công dân cuối khoá học: Dành cho SV năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp. Trang bị một số kiến thức về khởi nghiệp, kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả, tổ chức cho SV gặp gỡ các doanh nghiệp, tiếp cận thông tin về nguồn nhân lực, tổ chức hội chợ việc làm; các chương trình cấp học bổng của doanh nghiệp cho SV; Học tập nội dung các bộ luật liên quan như Lao động, Công chức, Viên chức, Luật Thương mại… để vận dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Thông tin tín dụng SV và trách nhiệm hoàn vốn đối với nhóm SV tham gia vay vốn.

Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin nghiêm túc nghe giảng

Nhìn chung, buổi học chính trị “Tuần sinh hoạt công dân – SV năm học 2019 – 2020” của Khoa Công nghệ thông tin đạt kết quả tốt, sinh viên nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu nội dung của buổi học, hăng hái thảo luận, đưa ra các ý kiến.