Nộp hồ sơ chế độ chính sách kỳ 1 năm học 2019-2020

           BỘ NÔNG NGHIỆP     VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM       ___________________         Số: /TB-CTCT&CTSV                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                ...

Xem thêm

Xét cấp học bổng Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh Đại học năm 2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN CTCT&CTSV  _______________ Số: 25/TB-CTCT&CTSV                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                    ...

Xem thêm

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK1_2019-2020

Căn cứ  theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau: Thời gian bắt đầu...

Xem thêm

Thông báo Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau: Thời gian khai mạc: 7h45’, thứ tư, ngày 12/06/2019 Địa điểm: Phòng THCNTT06 – Tầng 3 Nhà Hành chính Sau khi khai mạc, sinh viên bảo vệ tại các Tiểu ban theo danh sách...

Xem thêm

[Bổ sung hướng đề tài] Thông báo về việc nộp đơn đăng ký đề tài KLTN và TTCN – Học kỳ 1 năm học 2019-2020

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong  học kỳ 1 – năm học 2019-2020,  Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nộp đơn đăng ký đề tài như sau: 1. Về Khóa luận tốt nghiệp: – Theo Quy định mới bổ sung về quy định KLTN, tất cả những sinh viên...

Xem thêm

Thông báo về việc đăng ký KLTN trong HK1_năm học 2019-2020

Căn cứ theo Quy định dạy và học đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp. Bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2019-2020 việc đăng ký học phần KLTN có sự thay đổi so với kỳ trước nên Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới những sinh viên  đủ điều kiện làm...

Xem thêm