Xét tuyển vào các chuyên ngành khoá 63

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ____________ Số: 1528 /TB-HVN                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                        ...

Xem thêm

Thông báo đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

Thực hiện kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung của học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, Khoa Công nghệ thông tin thông báo như sau: Những sinh viên có nguyện vọng thực hiện KLTN đợt bổ sung trong học kỳ 2 năm học 2018 – 2019  làm đơn đăng ký học phần offline theo mẫu trong  file đính kèm và nộp...

Xem thêm

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Căn cứ vào Quy định thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch thực hiện KLTN và TTCN của học kỳ 2 năm học 2018-2019 tới các bộ môn, giảng viên và sinh viên có tên trong danh sách như sau: Thời gian thực hiện KLTN và TTCN: Từ...

Xem thêm

Thông báo Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019

Căn cứ kế hoạch thực tập khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ  khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên như sau: – Trước 16h00, thứ 6, ngày 21/12 sinh viên nộp 01 quyển báo cáo bìa cứng + 01 đĩa mềm về văn phòng khoa, 01 quyển báo cáo bìa cứng+01 đĩa mềm về bộ...

Xem thêm

[Mới bổ sung hướng đề tài] Thông báo về việc nộp đơn đăng ký đề tài KLTN và TTCN – Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Để chuẩn bị cho việc đăng ký đề tài Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) vào học kỳ 2 – năm học 2018-2019,  Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nghiêm túc thực hiện như sau: Về Khóa luận tốt nghiệp: – Theo Quy định về việc bổ sung quy định KLTN, Bắt đầu từ học kỳ 2...

Xem thêm

Thông báo Về việc đốc thu Bằng tốt nghiệp THPT để kiểm tra đối với sinh viên khoá 60

                 BỘ NÔNG NGHIỆP                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỌC VIỆN...

Xem thêm