Thông báo sinh viên

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thời Covid 19

Đăng bởi Ngày 12/03/2021 Chuyên mục Chưa phân loại, Tin sinh viên

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thời Covid 19

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo của Khoa và căn cứ theo Quyết định của Giám đốc Học viện về danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp,  Quyết định thành lập các Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp. Trong ngày 10 tháng 03 năm 2021, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức 02 Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 15 sinh viên chuyên ngành Tin học và Quản lý thông tin theo hình thức trực tuyến MS Teams. Do tình...

Chi tiết

Thông báo lịch bảo vệ online KLTN, TTCN_HK1-2020-2021

Đăng bởi Ngày 05/03/2021 Chuyên mục Tin sinh viên

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp, Thực tập chuyên ngành –  Học kỳ 1 năm học 2020-2021, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ online khóa luận tốt nghiệp, thực tập chuyên ngành như sau: Đối với bảo vệ KLTN. Danh sách sinh viên bảo vệ tại các tiểu ban (Download tại đây)      Cán bộ hỗ trợ các tiểu ban sẽ tạo nhóm trên lịch MS Teams và add các sinh viên tại các tiểu ban, sinh viên kiểm tra lịch trên MS...

Chi tiết

Thông báo về việc nộp đơn đăng ký học phần KLTN và đăng ký đề tài (đợt bổ sung)

Đăng bởi Ngày 02/03/2021 Chuyên mục Chưa phân loại, Tin sinh viên

Căn cứ theo kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung của học kỳ 2 năm học 2020 – 2021, Khoa Công nghệ thông tin thông báo những sinh viên có nguyện vọng thực hiện KLTN đợt bổ sung thực hiện như sau: 1. Trước 16h00 ngày 16/03/2021 nộp về văn phòng khoa đơn đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu). 2. Trước 16h00 ngày 24/03/2021 nộp về văn phòng khoa đơn đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp có chữ ký Giảng...

Chi tiết

Thông báo về việc cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học NH 2019-2020

Đăng bởi Ngày 20/01/2021 Chuyên mục Tin sinh viên

 THÔNG BÁO V/v Cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học năm học 2019-2020 Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy; Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 và được sửa...

Chi tiết

Thông báo mở lớp học Lập trình C/C++ miễn phí

Đăng bởi Ngày 08/01/2021 Chuyên mục Tin sinh viên

HỌC  VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  23 /ĐH-CNTT                  Hà Nội, ngày 08 tháng  01 năm 2020   THÔNG BÁO V/v Mở lớp học Lập trình C/C++ miễn phí   Lập trình C/C++ là ngôn ngữ lập trình cơ bản nhất và là nền tảng của các ngôn ngữ lập trình bậc cao như Java, JavaScript và C#. Nhằm cung cấp cho sinh viên các...

Chi tiết

Thông báo về việc nộp đơn đăng ký học phần, đề tài Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK2_2020-2021

Đăng bởi Ngày 29/12/2020 Chuyên mục Tin sinh viên

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong học kỳ 2 – năm học 2020-2021, Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nộp đơn đăng ký học phần, nộp đơn đăng ký đề tài như sau: Đối với sinh viên đăng ký Khóa luận tốt nghiệp: Theo quy định về thực hiện KLTN, tất cả sinh viên đều bắt buộc phải thực tập >=10 tuần tại cơ sở hoặc tham gia thực hiện trong nhóm...

Chi tiết

Kế hoạch thực hiện KLTN đợt bổ sung_HK1-2020-2021

Đăng bởi Ngày 17/12/2020 Chuyên mục Tin sinh viên

Căn cứ  theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch thực hiện KLTN đợt bổ sung trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau: Thời gian thực tập từ ngày 21/12/2020 đến ngày 15/03/2021 ( Danh sách 05 sinh viên kèm theo ) Thời gian hoàn thành Sản phẩm nộp 12/01/2021   Sinh viên nộp...

Chi tiết

Cập nhật thông tin sinh viên

Đăng bởi Ngày 14/12/2020 Chuyên mục Tin sinh viên

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN CTCT&CTSV ——————— Số:34/TB-CTCT&CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh  ———————— Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020   THÔNG BÁO V/v cập nhật thông tin sinh viên Nhằm nâng cao công tác quản lý và hỗ trợ sinh viêntrong năm học 2020-2021, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên đã xây dựng hệ thống tổng hợp thông tin sinh viên với...

Chi tiết

Thông báo về việc đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp (đợt bổ sung)_HK1-2020-2021

Đăng bởi Ngày 30/11/2020 Chuyên mục Tin sinh viên

Căn cứ theo kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung của học kỳ 1 năm học 2020 – 2021, Khoa Công nghệ thông tin thông báo những sinh viên đã đăng ký học phần KLTN đợt bổ sung thực hiện như sau: Trước 16h00 ngày 10/12/2020 nộp về văn phòng khoa đơn đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp có chữ ký Giảng viên hướng dẫn (mẫu đơn) và giấy xác nhận cơ sở thực tập có dấu và chữ ký của công ty nơi thực tập (mẫu...

Chi tiết