Thông báo về việc nộp đơn đăng ký học phần, đề tài Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK1_2020-2021

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong học kỳ 1 – năm học 2020-2021, Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nộp đơn đăng ký học phần, nộp đơn đăng ký đề tài như sau:

1. Về Khóa luận tốt nghiệp:

– Theo quy định về thực hiện KLTN, tất cả sinh viên đều bắt buộc phải thực tập >=10 tuần tại cơ sở hoặc tham gia thực hiện trong nhóm NCKH, dự án với Giảng viên (thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 21/09/2020). Vì vậy sinh viên cần chủ động tìm địa điểm thực tập và liên hệ với các thầy cô để thống nhất hướng đề tài hoặc có thể tự đề xuất đề tài khác với giảng viên hướng dẫn. Danh sách hướng đề tài Khóa luận tốt nghiệp (Download tại đây).
– Điều kiện được làm KLTN: Từ khóa 61 trở về trước: tích lũy >=120 tín chỉ và điểm TBTL>=2.0. Từ khóa 62 trở đi: tích lũy >=100 tín chỉ và điểm TBTL>=2.0. Nếu đến thời điểm hiện tại đăng ký KLTN sinh viên chỉ còn 1 học phần KLTN thì điều kiện điểm TBTL>=1.95
– Sinh viên cần nộp đơn đăng ký học phần KLTN (theo mẫu) về văn phòng khoa trước ngày 13/07/2020, sau đó BQLĐT sẽ đăng ký trên hệ thống.

– Sinh viên nộp đăng ký đề tài có đầy đủ chữ ký (theo mẫu) và giấy xác nhận cơ sở thực tập (theo mẫu), nộp về văn phòng khoa trước ngày 14/08/2020

2. Về Thực tập chuyên ngành:

– Theo quy định về thực hiện TTCN, tất cả sinh viên đều bắt buộc phải thực tập 6 tuần tại cơ sở (thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 21/09/2020) hoặc tham gia thực hiện nhóm NCKH, dự án với Giảng viên. Vì vậy sinh viên cần chủ động tìm địa điểm thực tập và liên hệ với các thầy cô để thống nhất hướng đề tài hoặc có thể tự đề xuất đề tài khác với giảng viên hướng dẫn. Danh sách hướng đề tài Thực tập chuyên ngành (Download tại đây).

– Đối với sinh viên từ khóa 62: Điều kiện làm Thực tập chuyên ngành CNTT1: Khi sinh viên đã tích lũy đủ tối thiểu 52 tín. Điều kiện thực tập chuyên ngành CNTT2, thực tập chuyên ngành CNPM, thực tập chuyên ngành HTTT: Khi sinh viên đã tích lũy đủ tối thiếu 72 tín chỉ

– Mỗi nhóm TTCN không quá 03 sinh viên. Trường hợp đặc biệt nhóm có 4 SV do Trưởng Khoa quyết định.

– Sinh viên cần đăng ký online học phần theo lịch của Học viện.

– Sinh viên nộp đăng ký đề tài có đầy đủ chữ ký (theo mẫu) và giấy xác nhận cơ sở thực tập (theo mẫu), nộp về văn phòng khoa trước ngày 14/08/2020

Mẫu đơn xem trên website khoa, vào mục Các mẫu văn bản: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/

‘———————

Khoa CNTT.