Thông báo về việc chỉnh sửa CTĐT chuyên ngành Hệ thống thông tin

Trong cuốn Danh mục chương trình đào tạo khóa 62, khóa 63 chuyên ngành Hệ thống thông tin đang có một số lỗi như sau: Học phần Lập trình Python: TH03204 nhầm sang mã học phần Xử lý ảnh: TH03204. Trong đó học phần Lập trình Python có mã đúng là TH03307 Học phần Độ phức tạp thuật toán: TH02033 nhầm sang mã học phần...

Xem thêm

V/v Nộp Bằng tốt nghiệp THPT để kiểm tra đối với sinh viên khoá 61

THÔNG BÁO        V/v Nộp Bằng tốt nghiệp THPT để kiểm tra đối với sinh viên khoá 61 Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Giám đốc yêu cầu: Sinh viên khoá 61 nộp bản chính bằng tốt...

Xem thêm

Thông báo về việc nộp đơn đăng ký đề tài Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK2_2019-2020

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong  học kỳ 2 – năm học 2019-2020,  Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nộp đơn đăng ký đề tài như sau: Về Khóa luận tốt nghiệp: – Theo quy định về thực hiện KLTN, tất cả sinh viên đều bắt...

Xem thêm

Thông báo về việc đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp_HK2_2019-2020

Căn cứ theo Quy định dạy và học đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp. Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới những sinh viên đủ điều kiện làm KLTN  như sau: Điều kiện được làm KLTN: – Sinh viên đã  tích lũy được 80% số tín chỉ trong chương trình...

Xem thêm

Danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học năm học 2018-2019

THÔNG BÁO  Danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học năm học 2018-2019 Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ số 1368/QĐ –HVN ngày 27/5/2016 và được sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ...

Xem thêm

Danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo năm học 2018-2019

THÔNG BÁO  Danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo năm học 2018-2019 Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ số 1368/QĐ –HVN ngày 27/5/2016 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ số...

Xem thêm