[Bổ sung hướng đề tài] Thông báo về việc nộp đơn đăng ký đề tài KLTN và TTCN – Học kỳ 1 năm học 2019-2020

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong  học kỳ 1 – năm học 2019-2020,  Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nghiêm túc thực hiện như sau:

1. Về Khóa luận tốt nghiệp:

– Theo Quy định mới bổ sung về quy định KLTN, tất cả những sinh viên làm KLTN đều bắt buộc phải thực tập >=10 tuần tại cơ sở hoặc tham gia thực hiện đề tài, dự án với Giảng viênVì vậy sinh viên cần chủ động tìm địa điểm thực tập và liên hệ với các thầy cô để thống nhất hướng đề tài hoặc có thể tự đề xuất đề tài khác với giảng viên hướng dẫn. Danh sách hướng đề tài Khóa luận tốt nghiệp (Download tại đây)

2. Về Thực tập chuyên ngành:

– Theo Quy định mới bổ sung về quy định TTCN, yêu cầu tất cả những sinh viên làm TTCN đều bắt buộc phải thực tập 6 tuần tại cơ sở (thời gian thực tập từ ngày 05/08/2019 đến 16/09/2019hoặc tham gia thực hiện đề tài, dự án với Giảng viên. Vì vậy sinh viên cần chủ động tìm địa điểm thực tập và liên hệ với các thầy cô để thống nhất hướng đề tài hoặc có thể tự đề xuất đề tài khác với giảng viên hướng dẫn. Danh sách hướng đề tài Thực tập chuyên ngành (Download tại đây).

– Mỗi nhóm TTCN không quá 03 sinh viên. Trường hợp đặc biệt nhóm có 4 SV do Trưởng Khoa quyết định.

Sinh viên nộp đơn đăng ký đề tài (theo mẫu) có chữ ký của Giảng viên hướng dẫn tại Phòng 316 – Tầng 3 – Nhà Hành chính trước ngày 16h00’, ngày 05/06/2019.

Mẫu đơn xem trên website khoa, vào mục Các mẫu văn bản: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/

—————–

Khoa CNTT.