Thông báo nộp đơn đăng ký đề tài thực hiện Khóa luận tốt nghiệp – HK1-2022-2023

Để chuẩn bị cho thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) trong học kỳ 1 năm học 2022-2023, Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên (danh sách sv kèm theo) nộp đơn đăng ký đề tài như sau:

  1. Về cơ sở thực tập:
  • Theo quy định về thực hiện KLTN sinh viên bắt buộc phải thực tập 10 tuần tại cơ sở (thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 15/08/2022), sinh viên cần chủ động tìm địa điểm thực tập là các công ty làm về lĩnh vực CNTT.
  • Khoa chọn 10 sinh viên có điểm TBC cao (danh sách kèm theo) giới thiêu sang thực tập tốt nghiệp tại Công ty Cổ phần Codelovers Việt Nam, đây là Công ty mà Khoa đã ký kết hợp tác. Những sinh viên có tên trong danh sách giới thiệu sang Công ty Cổ phần Codelovers Việt Nam thực tập, Khoa sẽ thông báo thời gian tập trung, phỏng vấn sau.
  1. Về liên hệ giảng viên hướng dẫn:
  • Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn để nhận đề tài KLTN. Trước khi liên hệ với giảng viên hướng dẫn, sinh viên có thể vào website cá nhân của giảng viên để xem các hướng đề tài. Danh sách giảng viên hướng dẫn, số lượng sinh viên nhận hướng dẫn, địa chỉ website cá nhân và email giảng viên, sinh viên xem tại (danh sách kèm theo).
  • Các sinh viên không liên hệ được giảng viên hướng dẫn, Khoa sẽ chỉ định giảng viên hướng dẫn và đề tài KLTN.

Sinh viên nộp đơn đăng ký đề tài và giấy xác nhận cơ sở thực tập (có dấu và chữ ký công ty) cho Giảng viên nhận hướng dẫn trước ngày 24/06/2022.