Chỉ tiêu và xét chọn chuyên ngành

Chỉ tiêu năm 2018: 155
Sau khi nhập học, sinh viên sẽ đăng ký học các lớp định hướng học thuật hay lớp định hướng nghề nghiệp (POHE).