Quyết định phân công TTTN (K53) và TTCN(K54)

Khoa Công nghệ thông tin thông báo Danh sách những sinh viên được phân công đề tài thực tập tốt nghiệp (K53) (Xem DS kèm theo) và đề tài thực tập chuyên ngành (xem DS kèm theo). Khoa Công nghệ thông tin yêu cầu những sinh viên được phân công đề tài thực tập tốt nghiệp phải nộp đề cương thực tập tốt nghiệp về các Bộ môn (Theo mẫu) trước ngày 01/02/2013 (Thứ sáu).