Thông báo thời gian nộp Khóa luận Tốt nghiệp Khóa 53 Ngành Tin học

Khoa Công nghệ thông tin thông báo thời gian nộp Khóa luận tốt nghiệp cụ thể như sau:

Ngày 31/05/2013: Sinh viên nộp 2 Quyển Báo cáo tốt nghiệp về các Bộ môn quản lý (Quyển bìa mềm). Sau đó Các BM tiến hành test chương trình và chấm Điểm Hướng dẫn + Phản biện.

Ngày 10/06/2013: Sinh viên nộp 1 quyển Khóa luận tốt nghiệp (Quyển bìa cứng – Theo mẫu) về Khoa thông qua các Bộ môn quản lý.

Thời gian dự kiến Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp: Ngày 14 đến 15/06/2013. Lịch cụ thể Khoa sẽ thông báo sau.

Khoa CNTT