Thông báo về việc tổng kết điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2013- 2014

Thực hiện công văn số 908  /HVN-CTCT&CTSV

          V/v: Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện
         cho sinh viên học kỳ II  năm học 2013-2014
Tổ quản sinh Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới các lớp trưởng khẩn trương triển khai đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2013 -2014 tại đây:  CV_KQRL_SV_K2_13-14 và Khoa CNTT:
Các lớp trưởng tổng hợp theo danh sách mẫu lớp (trong file Khoa CNTT) của nhà trường gửi.
Hạn cuối nộp bản cứng và bản mềm gửi cho cô Thủy email: Nguyenbichthuy@vnua.edu.vn, SĐT 098. 336. 4060
16h ngày 22 tháng 9 năm 2014.
 Chú ý: Kết quả phân loại rèn luyện toàn khoá học của từng sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên của Học viện và in vào Bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng sinh viên khi ra trường. Sinh viên có kết quả rèn luyện xuất sắc được Học viện xem xét biểu dương, khen thưởng. Sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém trong cả năm học thì phải tạm ngừng học một năm học ở năm học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.

Yêu cầu toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Tổ công tác SV Khoa CNTT.