Kế hoạch thực tập tốt nghiệp K55 đợt 1

Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch TTTN đợt 1 của K55 như sau:

– Bắt đầu: 25/8/14;   Kết thúc: 30/12/14

– 15/9/14: Nộp 01 đề cương có xác nhận của GV hướng dẫn.

– 30/10/14: Nộp 01 báo cáo tiến độ có xác nhận của GV hướng dẫn.

– 5/1/15: Nộp báo cáo và chương trình cho GV và bộ môn chủ quản.

– 15/1/15: Nộp 01 báo cáo bìa cứng và chương trình cho Khoa .

– 20/1/15: Bảo vệ tốt nghiệp.

—–

Khoa CNTT.