Thông báo về Quản lý sinh viên năm học 2015-2016

Buổi họp ngày 22/10/15 giữa TCTSV Khoa với các CB lớp, CB đoàn đã thống nhất triển khai các việc chính sau:
1. Quản lý theo lớp chuyên ngành, trừ K56 là năm cuối và K60 chưa vào chuyên ngành. Mỗi lớp có 1 lớp trưởng và 1 lớp phó, mỗi chi đoàn có 1 bí thư và 1 phó bí thư. Cấp phó sẽ được kiện toàn vào cuối tháng 10. Từ giờ các SV thuộc lớp/chi đoàn chuyên ngành nào sẽ liên hệ với cán bộ lớp/đoàn tương ứng.
2. Danh sách SV thuộc lớp nào có trong sheet 2 của file đính kèm.
3. Danh sách các lớp trưởng, bí thư có trong sheet 3 của file đính kèm.
4. Quản lý thông tin SV toàn khoa theo mẫu trong sheet 1 của file đính kèm. Các lớp triển khai cho SV lớp mình điền đầy đủ thông tin và nộp về Khoa trước 10/11/15.
5. Các chi đoàn lập 2 danh sách giới thiệu lên Chi bộ các đoàn viên ưu tú và có nguyện vọng để:
– Làm hồ sơ xin kết nạp đảng (đoàn viên đã có chứng chỉ lớp cảm tình đảng, Rèn luyện tốt, điểm học tập 2 kỳ gần đây >=7.5);
– Tham gia lớp cảm tình đảng đợt tháng 11.
Danh sách gửi lên cho thầy Quỳnh hoặc thầy PQDung trước 3h chiều thứ Hai, 26/10.
Đề nghị các CB lớp/đoàn và SV toàn khoa nghiêm túc thực hiện các nội dung trong thông báo này.

File đính kèm: download.

——————–

Tổ công tác SV.