Video giới thiệu về Khoa Công nghệ thông tin!

Ngày 10/10/2015 Khoc Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 10 năm thành lâp Khoa. Đây là dịp để Khoa nhìn lại những chặng đường đã qua, đánh giá những mặt được những mặt chưa được trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Khoa Công nghệ thông tin đã xây dựng một Video giới thiệu toàn cảnh của Khoa, về đội ngũ cán bộ, các kết quả trong giảng dạy nghiên cứu, các định hướng của Khoa trong tương lai…