Kế hoạch làm Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành – Học kỳ 2 năm học 2016-2017

Căn cứ vào Quy định của Khoa Công nghệ thông tin về việc làm KLTN và TTCN, Khoa thông báo Kế hoạch của học kỳ 2 năm học 2016-2017 tới các bộ môn, giảng viên và sinh viên có tên trong danh sách phân công làm KLTN, TTCN như sau:

1. Đối với sinh viên làm KLTN (Danh sách sinh viên đăng ký làm KLTN)

Thời gian thực tập: Từ ngày 09/01 – 31/05/2017.

– 13/02/2017: Các SV nộp Đề cương thực tập có xác nhận của GV hướng dẫn về Bộ môn và Khoa.

– 24/04/2017: SV nộp 02 quyển Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài về Bộ môn. Sau đó Bộ môn tổng hợp và nộp 1 báo cáo có xác nhận giảng viên hướng dẫn và Trưởng Bộ môn về Khoa.

– 31/05/2017: Các SV nộp 02 quyền báo cáo bìa mềm đầu tiên cho Bộ môn. Ngay sau đó, các Bộ môn triển khai chấm điểm.

– 10/06/2017: Các Bộ môn nộp điểm về Khoa.

– 11/06/2017: Các SV nộp 02 quyển báo cáo bìa cứng + đĩa, trong đó 1 bộ về Bộ môn và 1 bộ về Khoa.

– 16/06/2017 (dự kiến): Lễ Bảo vệ KLTN.

2. Đối với sinh viên làm TTCN (Danh sách sinh viên đăng ký làm TTCN)

Thời gian thực tập: Từ ngày 09/01 – 31/05/2017.

– 13/02/2017: Các SV nộp Đề cương thực tập có xác nhận của GV hướng dẫn về Bộ môn và Khoa.

– 24/04/2017: SV nộp 02 quyển Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài về Bộ môn. Sau đó Bộ môn tổng hợp và nộp 1 báo cáo có xác nhận giảng viên hướng dẫn và Trưởng Bộ môn về Khoa.

– 31/05/2017: Các SV nộp 02 quyền báo cáo cho Bộ môn. Ngay sau đó, các Bộ môn triển khai chấm điểm.

– 16/06/2017: Các Bộ môn nộp điểm về Khoa.

Các mẫu văn bản liên quan (Mẫu Đề cương thực tập, Báo cáo tiến độ, Khóa luận tốt nghiệp), SV download trên trang của Khoa, mục TÀI LIỆU – VĂN BẢN/ Các mẫu văn bản.

Nếu sinh viên  thấy sai sót trong Danh sách đăng ký đề tài, phản hồi qua email: ttnham@vnua.edu.vn trước ngày 11/01/2017.

————-

Khoa CNTT.