Kế hoạch làm Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_Học kỳ 1_Năm 2017-2018

Căn cứ vào theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc làm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 tới các bộ môn, giảng viên và sinh viên như sau:

Thời gian bắt đầu làm từ ngày 07/08/2017 đến ngày 28/12/2017.

      1.   Đối với sinh viên làm KLTN (Danh sách SV làm KLTN)

– 30/08/2017: Sinh viên nộp Đề cương thực tập có xác nhận của giảng viên hướng dẫn về Bộ môn và Khoa.

– 08/11/2017: Sinh viên nộp 02 báo cáo tiến độ thực hiện đề tài về Bộ môn. Sau đó Bộ môn tổng hợp và nộp 01 báo cáo có xác nhận giảng viên hướng dẫn và Trưởng Bộ môn về Khoa.

– 18/12/2017: Sinh viên nộp 02 quyển báo cáo đầu tiên về Bộ môn. Ngay sau đó, các Bộ môn triển khai chấm điểm (của GV hướng dẫn và GV phản biện).

– 28/12/2017: Các Bộ môn nộp điểm hướng dẫn và phản biện về Khoa.

– 28/12/2017: Sinh viên nộp 01 quyển báo cáo bìa cứng + 01 đĩa về Khoa và 01 quyển báo cáo bìa cứng + 01 đĩa về Bộ môn.

– 05/01/2018 (dự kiến): Lễ Bảo vệ KLTN.

    2.      Đối với sinh viên làm TTCN (Danh sách SV làm TTCN)

– 30/08/2017: Sinh viên nộp Đề cương thực tập có xác nhận của giảng viên hướng dẫn về Bộ môn và Khoa.

– 08/11/2017: Sinh viên nộp 02 báo cáo tiến độ thực hiện đề tài về Bộ môn. Sau đó Bộ môn tổng hợp và nộp 01 quyển báo cáo có xác nhận giảng viên hướng dẫn và Trưởng Bộ môn về Khoa.

– 18/12/2017: Sinh viên nộp 02 quyển báo cáo về Bộ môn. Ngay sau đó, các Bộ môn triển khai chấm điểm.

– 28/12/2017: Các Bộ môn nộp điểm về Khoa.

————————–

Khoa CNTT.