Thông báo Về việc đánh giá ĐRL và đề xuất HBKKHT Học kỳ II năm học 2016 – 2017

Để thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện và xét cấp HBKKHT học kỳ II  năm học 2016 – 2017 cho sinh viên, Khoa yêu cầu Ban cán sự các lớp đọc kỹ Quy định về xét điểm rèn luyện của Khoa, sinh viên download quy định ti đây và phổ biến cho lớp biết để thực hiện:

1. Xét điểm rèn luyện

– Lớp trưởng các lớp phát phiếu đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2016 – 2017 cho từng sinh viên của lớp mình, để từng cá nhân tự đánh giá theo thang điểm trong phiếu. Phiếu phải điền đủ các mục và có các chữ ký của sinh viên, BCS lớp, BCH CĐ.

– Các lớp nhập điểm rèn luyện trong file đính kèm (Tổng hợp điểm rèn luyện). Chú ý các lớp phải bắt buộc nhập điểm theo đúng thứ tự lần lượt trong file, bạn nào điểm 0 thì nhập 0, không xóa tên. Trong trường hợp bổ sung bạn nào thì phải ghi chú xuống hàng dưới cùng, không tự ý chèn vào trong danh sách. Khoa sẽ chỉ chấp nhận những lớp nhập theo đúng file.

– Phiếu đánh giá ĐRL được xếp theo thứ tự A, B,C… và đóng thành quyển, bên ngoài có bìa màu. Bản tổng hợp ĐRL theo đúng mẫu  gửi kèm ( Mẫu phiếu đánh giá ĐRLMẫu bìa ĐRL ).

2. Xét học bổng khuyến khích học tập

– Tiêu chuẩn: Điểm học tập (điểm trung bình tích lũy của học kỳ) ≥ 2,5 (không tính học kỳ 3). Số tín chỉ tích lũy trong học kỳ ≥ 15 tín chỉ. Điểm rèn luyện phải từ khá trở lên (65 điểm trở lên). Không có môn bị điểm F, không tính 2 môn là: GD thể chất và GD quốc phòng. Hiện tại không hưởng các học bổng khác lớn hơn 5.000.000 đồng/năm học (kytalo, set…)

– Căn cứ vào tiêu chuẩn trên, Ban cán sự lớp lập danh sách đề xuất sách sinh viên đủ điều kiện nhận HBKKHT kỳ II năm học 2016 – 2017xếp thứ tự ưu tiên điểm từ cao đến thấp  (Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng).

Kết quả đánh giá điểm rèn luyện và danh sách đề xuất học bổng các lớp gửi file mềm qua email: trinhthinham@gmail.com và bản cứng về Văn phòng khoa – Phòng 316 – Tầng 3 Nhà hành chính chậm nhất trước ngày 3 tháng 9 năm 2017.

Vậy khoa Công nghệ thông tin yêu cầu các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này.