Thông báo đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

Thực hiện kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung của học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, Khoa Công nghệ thông tin thông báo như sau: Những sinh viên có nguyện vọng thực hiện KLTN đợt bổ sung trong học kỳ 1 năm học 2018 – 2019  làm đơn theo mẫu trong  file đính kèm và nộp tại  phòng 316- tầng 3 nhà hành chính trước 16h00 ngày 05/07/2018.

Điều kiện được làm KLTN:

+ Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đã tích lũy ít nhất 80% số tín chỉ trong chương trình đào tạo và điểm trung bình chung tích lũy tại thời điểm xét ≥ 2,00.

+ Đối với những sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy bắt buộc của Chương trình đào tạo và chỉ còn 10 tín chỉ của khóa luận tốt nghiệp. Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đạt điểm tích lũy từ 1.95 trở lên.