Kế hoạch làm Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_Học kỳ 1 năm 2018-2019

Căn cứ theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc làm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 tới các bộ môn, giảng viên và sinh viên như sau:

Danh sách sinh viên được nhận đề tài Khóa luận tốt nghiệp (Download tại đây).

Danh sách sinh viên được nhận đề tài Thực tập chuyên ngành (Download tại đây).

Thời gian bắt đầu làm từ ngày 06/08/2018 đến ngày 25/12/2018

1.    Những thời gian sau các sinh viên làm KLTN phải hoàn thành các sản phẩm:

– 30/08/2018: Nộp Đề cương thực tập có xác nhận của giảng viên hướng dẫn tại Bộ môn quản lý và Văn phòng Khoa.

– 03/11/2018: Nộp 02 báo cáo tiến độ thực hiện đề tài tại Bộ môn quản lý. Sau đó Bộ môn tổng hợp và nộp 01 báo cáo có xác nhận giảng viên hướng dẫn, Trưởng Bộ môn về Khoa.

– 03/12/2018: Nộp 02 quyển báo cáo tại Bộ môn quản lý để giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện chấm điểm.

– 17/12/2018: Các Bộ môn nộp điểm hướng dẫn và phản biện về Khoa.

– 21/12/2018: Nộp 01 quyển báo cáo bìa cứng + 01 đĩa tại Văn phòng Khoa và 01 quyển báo cáo bìa cứng + 01 đĩa tại Bộ môn quản lý.

– 25/12/2018 (dự kiến): Lễ Bảo vệ KLTN.

2.   Những thời gian sau các sinh viên làm TTCN phải hoàn thành các sản phẩm:

   Thời gian thực tập 6 tuần từ ngày 06/08/2018 đến 17/9/2018.

– 30/08/2018: Nộp Đề cương thực tập có xác nhận của giảng viên hướng dẫn tại Bộ môn quản lý và Văn phòng Khoa.

– 15/10/2018: Nộp 02 báo cáo tiến độ thực hiện đề tài tại Bộ môn quản lý. Sau đó Bộ môn tổng hợp và nộp 01 quyển báo cáo có xác nhận giảng viên hướng dẫn, Trưởng Bộ môn về Khoa.

– 03/12/2018: Nộp 02 quyển báo cáo tại Bộ môn quản lý. Ngay sau đó, các Bộ môn triển khai chấm điểm.

– 25/12/2018: Các Bộ môn nộp điểm về Khoa.