Thông báo Về việc đốc thu Bằng tốt nghiệp THPT để kiểm tra đối với sinh viên khoá 60

                 BỘ NÔNG NGHIỆP                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số:  1424    /TB-HVN                                                                                      Hà Nội, ngày 03 tháng  12  năm 2018

 

THÔNG BÁO

       V/v Đốc thu Bằng tốt nghiệp THPT để kiểm tra đối với sinh viên khoá 60

            

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ thông báo số 152/TB-HVN ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc thu bằng tốt nghiệp để đối chiếu kiểm tra theo quy chế, còn một số sinh viên khóa 60 chưa nộp bằng tốt nghiệp (Danh sách kèm theo)

Ban Giám đốc yêu cầu:

  1. 1.     Những Sinh viên có tên trên danh sách:

– Phải nộp bản chính bằng tốt nghiệp THPT  và một bản công chứng để kiểm tra

   2. Địa điểm nộp:

– Sinh viên nộp trực tiếp về Ban CTCT&CTSV (phòng 104 nhà Hành chính).

3. Thời gian nộp:

-Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 21/12/2018

Ban Giám đốc yêu cầu Ban chủ nhiệm khoa, Ban cán sự các lớp sinh viên khoá 60 thông báo cho tất cả sinh viên chưa nộp bằng tốt nghiệp nghiêm túc thực hiện. Sinh viên không nộp bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc bằng không phù hợp sẽ không được xét tốt nghiệp, bị xử lý buộc thôi học theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                                                                                                                                             KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

– Văn phòng khoa ,các lớp khoá 60;

       – Lưu VT, CTCT&CTSV.                                                                                        GS. TS. PHẠM VĂN CƯỜNG