Thông báo về việc đánh giá online điểm rèn luyện_HK1_Năm học 2018-2019

Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

Để triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 năm học 2018-2019 được kịp thời, chính xác, đúng quy định, Khoa Công nghệ thông tin yêu cầu:

– Sinh viên từ khóa 59 đến khóa 63 triển khai chấm điểm rèn luyện online, thời gian từ ngày 29/03 đến hết ngày 06/04/2019

Đăng nhập vào địa chỉ website: http://vitc.edu.vn/drl/frontend/web/index.php

Chi tiết các em xem hướng dẫn tại file đính kèm (Download tại đây).

– Từ ngày 07/04/2019 – 09/04/2019, lớp trưởng các lớp chấm lại điểm cho từng các bạn trong lớp. Khoa CNTT sẽ chỉ công nhận điểm khi lớp trưởng chấm.

———————

Khoa CNTT.