Thông báo về việc chỉnh sửa CTĐT chuyên ngành Hệ thống thông tin

Trong cuốn Danh mục chương trình đào tạo khóa 62, khóa 63 chuyên ngành Hệ thống thông tin đang có một số lỗi như sau:

  1. Học phần Lập trình Python: TH03204 nhầm sang mã học phần Xử lý ảnh: TH03204. Trong đó học phần Lập trình Python có mã đúng là TH03307
  2. Học phần Độ phức tạp thuật toán: TH02033 nhầm sang mã học phần Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình: TH02033. Trong đó học phần Độ phức tạp thuật toán có mã đúng là TH02041
  3. Học phần Lập trình Java: TH03112 nhầm sang mã học phần Phát triển ứng dụng di động: TH03112. Trong đó học phần Lập trình Java có mã đúng là TH03111

Do có học phần sai mã như trên nên khi đăng ký có một số sinh viên đã đăng ký nhầm học phần, dẫn đến tình trạng sinh viên học xong không được tính vào tín chỉ tích lũy. Vì vậy Khoa Công nghệ thông tin  bổ sung thêm những học phần sau vào trong tiến trình khóa 62, 63 của chuyên ngành Hệ thống thông tin để những sinh viên học nhầm những môn trên vẫn được tính vào số tín chỉ tích lũy.

  • Thêm học phần Xử lý ảnh, học phần tự chọn trong học kỳ 3 của tiến trình K62, K63 chuyên ngành Hệ thống thông tin:
Học kỳ Tên học phần Mã học phần Số tín chỉ LT TH Học phần tiên quyết Mã học phần tiên quyết Loại tiên quyết TC/BB
3 Xử lý ảnh TH03204 2 2 0 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TH02016 2 TC
  • Thêm học phần Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình, học phần tự chọn trong học kỳ 4 của tiến trình K62, K63 chuyên ngành Hệ thống thông tin:
Học kỳ Tên học phần Mã học phần Số tín chỉ LT TH Học phần tiên quyết Mã học phần tiên quyết Loại tiên quyết TC/BB
4 Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình TH02033 2 2 0 Kỹ thuật lập trình TH02034   TC

‘——————-

Khoa CNTT.