Thông báo về việc nộp đơn đăng ký đề tài Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK2_2019-2020

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong  học kỳ 2 – năm học 2019-2020,  Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nộp đơn đăng ký đề tài như sau:

  1. Về Khóa luận tốt nghiệp:

– Theo quy định về thực hiện KLTN, tất cả sinh viên đều bắt buộc phải thực tập >=10 tuần tại cơ sở hoặc tham gia thực hiện đề tài, dự án với Giảng viênVì vậy sinh viên cần chủ động tìm địa điểm thực tập và liên hệ với các thầy cô để thống nhất hướng đề tài hoặc có thể tự đề xuất đề tài khác với giảng viên hướng dẫn. Danh sách hướng đề tài Khóa luận tốt nghiệp (Download tại đây).

  1. Về Thực tập chuyên ngành:

– Theo quy định về thực hiện TTCN, tất cả sinh viên đều bắt buộc phải thực tập 6 tuần tại cơ sở (thời gian thực tập từ ngày 06/01/2020) hoặc tham gia thực hiện đề tài, dự án với Giảng viênVì vậy sinh viên cần chủ động tìm địa điểm thực tập và liên hệ với các thầy cô để thống nhất hướng đề tài hoặc có thể tự đề xuất đề tài khác với giảng viên hướng dẫn. Danh sách hướng đề tài Thực tập chuyên ngành (Download tại đây).

– Đối với sinh viên từ khóa 62: Điều kiện làm Thực tập chuyên ngành CNTT1: Khi sinh viên đã tích lũy đủ tối thiểu 52 tín.

– Mỗi nhóm TTCN không quá 03 sinh viên. Trường hợp đặc biệt nhóm có 4 SV do Trưởng Khoa quyết định.

Sinh viên nộp đơn đăng ký đề tài theo mẫu có chữ ký của Giảng viên hướng dẫn tại Phòng 316 – Tầng 3 – Nhà Hành chính trước 16h00’, ngày 9/12/2019.

Mẫu đơn xem trên website khoa, vào mục Các mẫu văn bản: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/

‘———————-

Khoa CNTT.