Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK2_2019-2020

Căn cứ  theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau:

Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 06/01/2020 đến ngày 20/05/2020

  1. Đối với sinh viên thực hiện KLTN (Danh sách sinh viên)
Thời gian hoàn thành Người thực hiện Sản phẩm nộp Địa điểm nộp
04/02/2020 Sinh viên – 01 Đề cương thực tập có xác nhận của giảng viên hướng dẫn và Giấy xác nhận của đơn vị nơi sinh viên thực tập (theo mẫu)

–    Đơn xin thay đổi tên đề tài (nếu có) hoặc đơn xin thay đổi tên cơ sở thực tập (nếu có). Sau thời gian ngày 04/02 sinh viên sẽ không được thay đổi tên đề tài, tên cơ sở thực tập.

Bộ môn quản lý
14/04/2020 Sinh viên   01 báo cáo tiến độ thực hiện đề tài Bộ môn quản lý
14/04/2020 Sinh viên   01 phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập (theo mẫu) Văn phòng khoa
21/04/2020 Bộ môn  Bộ môn nộp Đề cương thực tập, giấy xác nhận của đơn vị nơi sinh viên thực tập và báo cáo tiến độ. Đơn xin thay đổi tên đề tài hoặc thay đổi tên cơ sở thực tập (nếu có) Văn phòng khoa
20/05/2020 Sinh viên   02 báo cáo hoàn chỉnh, kèm theo bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (Theo mẫu) hoặc phiếu đánh giá của chủ nhiệm đề tài (nếu tham gia đề tài, dự án với Giảng viên) Bộ môn quản lý
04/06/2020 Bộ môn   Nộp phiếu chấm điểm hướng dẫn và phản biện Văn phòng khoa
11/06/2020 Sinh viên   01 báo cáo bìa cứng bìa đỏ, nộp kèm bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở Văn phòng khoa
18/06/2020 (dự kiến): Khoa, Bộ môn, Sinh viên   Lễ Bảo vệ KLTN Khoa CNTT


1.2. Đối với sinh viên làm TTCN (
Danh sách sinh viên)

Thời gian thực tập 6 tuần từ ngày 06/01/2020 đến 08/03/2020

Thời gian hoàn thành Người thực hiện Sản phẩm nộp Địa điểm nộp
04/02/2020 Sinh viên –         01 Đề cương thực tập có xác nhận của giảng viên hướng dẫn và Giấy xác nhận của đơn vị nơi sinh viên thực tập (theo mẫu)

–         Đơn xin thay đổi tên đề tài (nếu có) hoặc đơn xin thay đổi tên cơ sở thực tập (nếu có). Sau thời gian ngày 04/02 sinh viên sẽ không được thay đổi tên đề tài, tên cơ sở thực tập.

Bộ môn quản lý
14/04/2020 Sinh viên   01 báo cáo tiến độ thực hiện đề tài Bộ môn quản lý
14/04/2020 Sinh viên   01 phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập (theo mẫu) Văn phòng khoa
21/04/2020 Bộ môn  Bộ môn nộp Đề cương thực tập, giấy xác nhận của đơn vị nơi sinh viên thực tập và báo cáo tiến độ. Đơn xin thay đổi tên đề tài hoặc thay đổi tên cơ sở thực tập (nếu có) Văn phòng khoa
20/05/2020 Sinh viên   02 báo cáo hoàn chỉnh, kèm theo bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (Theo mẫu) hoặc phiếu đánh giá của chủ nhiệm đề tài (nếu tham gia đề tài, dự án với Giảng viên) Bộ môn quản lý
04/06/2020 Bộ môn   Nộp phiếu chấm điểm hướng dẫn và phản biện Văn phòng khoa
11/06/2020 Sinh viên   01 báo cáo bìa cứng bìa đỏ, nộp kèm bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở Văn phòng khoa
19/06/2020 (dự kiến): Khoa, Bộ môn, Sinh viên   Sinh viên báo cáo tại các hội đồng Khoa CNTT

Các mẫu, sinh viên download tại đây: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/

‘——————-

Khoa CNTT.