Thông báo V/v không tổ chức lớp học phần trong thời gian hè năm 2019-2020