Thông báo v/v nộp báo cáo tiến độ, báo cáo thực hiện TTCN, KLTN, KLTN đợt bổ sung

HỌC  VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  07 /ĐH-CNTT

 

             Hà Nội, ngày  12  tháng  05 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

V/v nộp báo cáo tiến độ, báo cáo thực hiện Thực tập chuyên ngành, Khóa luận tốt nghiệp,

Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung_HK2_2019-2020

 

Căn cứ theo thông báo số 679/HVN-BQLĐT ngày 11 tháng 05 năm 2020 về việc tiếp tục triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 từ ngày 18/05; Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới Bộ môn, Giảng viên, Sinh viên về việc nộp báo cáo tiến độ, báo cáo thực hiện TTCN, KLTN, KLTN đợt bổ sung như sau:

  1. ĐỐI VỚI SINH VIÊN THỰC HIỆN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
Hạn nộp Sản phẩm nộp Địa điểm nộp
23/05/2020 Nhóm sinh viên nộp 01 quyển báo cáo tiến độ đề tài và bản cứng phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập (theo mẫu) Tại Bộ môn quản lý
29/05/2020 Các bộ môn nộp báo cáo tiến độ và phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập Văn phòng khoa
25/06/2020 Nhóm sinh viên nộp 02 quyển báo cáo hoàn chỉnh, kèm theo bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (Theo mẫu) hoặc phiếu đánh giá của chủ nhiệm đề tài (nếu tham gia đề tài, dự án với Giảng viên Tại Bộ môn quản lý để Bộ môn chấm điểm GVHD và GVPB
06/07/2020 Bộ môn nộp bản cứng phiếu chấm điểm GVHD, GVPB về khoa Văn phòng khoa
06/07/2020 Sinh viên nộp 01 báo cáo bìa cứng màu đỏ; 01 đĩa mềm và photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập hoặc phiếu đánh giá của chủ nhiệm đề tài Văn phòng khoa
16/07/2020 Dự kiến các nhóm sinh viên báo cáo TTCN

 

2. ĐỐI VỚI SINH VIÊN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Hạn nộp Sản phẩm nộp Địa điểm nộp
23/05/2020 Sinh viên nộp 01 quyển báo cáo tiến độ đề tài và bản cứng phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập (theo mẫu) Tại Bộ môn quản lý
29/05/2020 Các bộ môn nộp báo cáo tiến độ và phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập Văn phòng khoa
25/06/2020 Sinh viên nộp 02 quyển báo cáo hoàn chỉnh, kèm theo bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (Theo mẫu) hoặc  phiếu đánh giá của chủ nhiệm đề tài (nếu tham gia đề tài, dự án với Giảng viên Tại Bộ môn quản lý để Bộ môn chấm điểm GVHD và GVPB
06/07/2020 Bộ môn nộp điểm GVHD, GVPB  về khoa Văn phòng khoa
06/07/2020 Sinh viên nộp 01 báo cáo bìa cứng màu đỏ; 01 đĩa mềm và photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập hoặc phiếu đánh giá của chủ nhiệm đề tài Văn phòng khoa
15/07/2020 Dự kiến bảo vệ KLTN

 

3. ĐỐI VỚI SINH VIÊN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT BỔ SUNG

Hạn nộp Sản phẩm nộp Địa điểm nộp
08/06/2020 Sinh viên nộp 01 quyển báo cáo tiến độ đề tài và bản cứng phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập (theo mẫu) Tại Bộ môn quản lý
15/06/2020 Các bộ môn nộp báo cáo tiến độ và phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập Văn phòng khoa
22/07/2020 Sinh viên nộp 02 quyển báo cáo hoàn chỉnh, kèm theo bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (Theo mẫu) hoặc  phiếu đánh giá của chủ nhiệm đề tài (nếu tham gia đề tài, dự án với Giảng viên Tại Bộ môn quản lý để Bộ môn chấm điểm GVHD và GVPB
05/08/2020 Bộ môn nộp điểm GVHD, GVPB  về khoa Văn phòng khoa
05/08/2020 Sinh viên nộp 01 báo cáo bìa cứng màu đỏ; 01 đĩa mềm và photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập hoặc phiếu đánh giá của chủ nhiệm đề tài Văn phòng khoa
14/08/2020 Dự kiến bảo vệ KLTN

Khoa Công nghệ thông tin yêu cầu các sinh viên nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch trên.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP Khoa.

     TRƯỞNG KHOA