Cơ sở vật chất

Bộ môn Khoa học máy tính được Học viện trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phù hợp với nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học của các giảng viên.