Các môn giảng dạy

Mô học bắt buộc

TT

Môn

Số tín chỉ

1   Giải tích 1 3
2   Đại số tuyến tính 3
3   Giải tích 2 3
4   Xác suất thống kê 3
5   Toán rời rạc 3
6   Phương pháp tính 2
7   Tối ưu hóa 3
8   Vận trù học 3
9   Quản lý chuỗi cung ứng 2
10   Lập trình toán trong Mathematica 3

Môn học tự chọn

TT

Môn học

Số tín chỉ

1   Quá trình ngẫu nhiên 2
2   Cơ sở mã hóa thông tin 2
3   Mô phỏng ngẫu nhiên 3
4   Lôgic mờ và ứng dụng 2
5   Cơ sở dữ liệu 2 3
6   Ra quyết định mờ 3
7   Xích Markov và ứng dụng trong tin sinh học 3
8   Toán tài chính 2
9   Các mô hình toán tài chính 2
10   Lý thuyết nhận dạng 3
11   Khai phá dữ liệu 3