Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất được trang bị cho bộ môn phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy, thực hành cho sinh viên và nghiên cứu khoa học gồm có:
– Nơi làm việc dành cho các giảng viên và văn phòng bộ môn tại phòng 312, tầng 3 nhà hành chính.
– Phòng lab số 6 tại tầng 3 nhà hành chính. Phòng lab này gồm 50 máy tính bàn và 2 máy tính song song phục vụ cho các thầy cô giảng dạy các môn tin học, sinh viên thực hành và phục vụ các nghiên cứu tính toán hiệu năng cao.