DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TOÁN

Bộ môn Toán hiện có 14 Giảng viên đang giảng dạy tại trường trong đó có 5 T.S và 9 Th.S, ngoài ra còn có 2 TS đang làm việc và nghiên cứu tại Pháp

Ảnh

Họ và tên

Mã GV

Chức danh/ Chức vụ

Địa chỉ email/ Web

 

Phan Quang Sáng

TOA06

Tiến sỹ

Trưởng BM

pqsang@vnua.edu.vn

https://fita.vnua.edu.vn/vi/pqsang/

 

Vũ Thu Giang

TOA04

Tiến sỹ

Phó Trưởng BM

vtgiang@vnua.edu.vn

https://fita.vnua.edu.vn/vi/vttgiang/

 

Nguyễn Hữu Hải

TOA27

Thạc sỹ

nhhai@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/nhhai/

 

Lê Thị Hạnh

TOA24

Thạc sỹ

lthanh@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/lthanh/

 

Nguyễn Văn Hạnh

TOA02

Tiến sỹ

nvhanh@vnua.edu.vn

https://fita.vnua.edu.vn/vi/nvhanh/

 

Nguyễn Thủy Hằng

TOA16

Thạc sỹ

nguyenthuyhang@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/nthang/

 

Đỗ Thị Huệ

TOA17

Thạc sỹ

Haihue74@yahoo.com https://fita.vnua.edu.vn/dthue/

 

Nguyễn Thị Huyền B

TOA26

Thạc sỹ

nthuyenb@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/nthuyenb/

 

Phạm Việt Nga

TOA05

Tiến sỹ

pvnga@vnua.edu.vn

https://fita.vnua.edu.vn/pvnga/

 

Nguyễn Thị Minh Tâm

TOA09

Tiến sỹ

ntmtam@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/ntmtam/

 

Nguyễn Hà Thanh

TOA21

Thạc sỹ

hathanh@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/nhthanh/

 

Thân Ngọc Thành

TOA28

Thạc sỹ

tnthanh@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/tnthanh/

 

Lê Thị Diệu Thùy

TOA07

Thạc sỹ

ltdthuy@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/ltdthuy/

 

Nguyễn Thị Bích Thủy

TOA19

Thạc sỹ

nguyenbichthuy@vnua.edu.vn

https://fita.vnua.edu.vn/ntbthuy/

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐÃ VỀ HƯU HOẶC CHUYỂN CÔNG TÁC
1. Trần Trung Dũng
2. Nguyễn Thùy Dung