DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TOÁN

Bộ môn Toán hiện có 16 Giảng viên đang giảng dạy tại trường trong đó có 5 T.S và 11 Th.S, ngoài ra còn có 1 TS đang làm việc và nghiên cứu tại Pháp

Ảnh

Họ và tên

Mã GV

Chức danh/ Chức vụ

Địa chỉ email/ Web

Nguyễn Hữu Du TOA18 Tiến sỹ nhdu@vnua.edu.vn
 

Vũ Thu Giang

TOA04

Tiến sỹ

 Trưởng BM

vtgiang@vnua.edu.vn

https://fita.vnua.edu.vn/vi/vttgiang/

 

Nguyễn Hoàng Huy Tiến sỹ nhhuy@vnua.edu.vn
 

Lê Thị Hạnh

TOA24

Thạc sỹ

lthanh@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/lthanh/

Ngọc Minh Châu Thạc sỹ nmchau@vnua.edu.vn
 

Nguyễn Thủy Hằng

TOA16

Thạc sỹ

nguyenthuyhang@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/nthang/

 

Đỗ Thị Huệ

TOA17

Thạc sỹ

Haihue74@yahoo.com https://fita.vnua.edu.vn/dthue/

 

Nguyễn Thị Huyền B

TOA26

Thạc sỹ

nthuyenb@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/nthuyenb/

 

Phạm Việt Nga

TOA05

Tiến sỹ

pvnga@vnua.edu.vn

https://fita.vnua.edu.vn/pvnga/

 

Nguyễn Thị Minh Tâm

TOA09

Tiến sỹ

ntmtam@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/ntmtam/

 

Nguyễn Hà Thanh

TOA21

Thạc sỹ

hathanh@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/nhthanh/

 

Thân Ngọc Thành

TOA28

Thạc sỹ

tnthanh@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/tnthanh/

 

Lê Thị Diệu Thùy

TOA07

Thạc sỹ

ltdthuy@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/ltdthuy/

 

Nguyễn Thị Bích Thủy

TOA19

Thạc sỹ

nguyenbichthuy@vnua.edu.vn

https://fita.vnua.edu.vn/ntbthuy/