Các môn giảng dạy

Nhiệm vụ giảng dạy của bộ môn:

– Giảng dạy các môn Vật lý đại cương A, Vật lý đại cương A2 cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Cơ điện, Quản lý đất đai, Công nghệ thực phẩm.

– Giảng dạy Vật lý và Lý sinh cho sinh viên các khoa Thú y, Chăn nuôi, Nuôi trồng thủy sản, Nông học, Môi trường, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học.

– Giảng dạy Vật lý đại cương (Principle of Physics) bằng tiếng anh cho sinh viên ngành Cây trồng tiên tiến, Khoa Nông học

– Giảng dạy Thực tập vật lý đại cương