Cơ sở vật chất

Hiện nay Bộ môn Vật lý có 1 phòng làm việc chung (kiêm phòng họp), 3 phòng thực hành vật lý đại cương và một phòng kho lưu trữ trang thiết bị thực hành.