fita-button
IMG_7410

ThS. BÙI THỊ THU

Bộ môn Vật lý – Khoa Công nghệ Thông tin -Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 301, Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 0912507973
Email: buithu@vnua.edu.vn
Website: https://fita.vnua.edu.vn/btthu/

Bằng cấp và kinh nghiệm

  • Bằng cử nhân Vật lý – Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN
  • Bằng thạc sỹ Vật lý –  Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN

Giảng dạy

  1. Giảng dạy Vật lý đại cương cho sinh viên
  2. Hướng dẫn thực hành Vật lý, Vật lý đại cương

Lĩnh vực quan tâm

– Ứng dụng quang lượng tử trong các lĩnh vực