Kế hoạch làm Khóa luận tốt nghiệp (Đợt bổ sung)– Năm học 2017-2018

Căn cứ vào Quy định thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ( KLTN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch thực hiện KLTN đợt bổ sung năm học 2017-2018 tới các bộ môn, giảng viên và sinh viên có tên trong danh sách (Download tại đây) như sau: Thời gian thực hiện: Từ 05/03/2018-12/06/2018 –Trước ngày 20/03/2018...

Xem thêm

Kế hoạch làm Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành – Học kỳ 2 năm học 2017-2018

Căn cứ vào Quy định thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ( KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch thực hiện KLTN và TTCN của học kỳ 2 năm học 2017-2018 tới các bộ môn, giảng viên và sinh viên có tên trong danh sách như sau: Thời gian thực hiện KLTN và TTCN: Từ...

Xem thêm

Kế hoạch làm Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_Học kỳ 1_Năm 2017-2018

Căn cứ vào theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc làm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 tới các bộ môn, giảng viên và sinh viên như sau: Thời gian bắt đầu làm...

Xem thêm

Về việc đăng ký làm đề tài khóa luận tốt nghiệp và thực tập chuyên ngành_Học kỳ 1_Năm 2017-2018

Căn cứ theo Quy định dạy và học đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp. Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới những sinh viên đủ điều kiện làm KLTN, TTCN  trong học kỳ 1_năm học 2017-2018 như sau: 1. Danh sách hướng đề tài:  Danh sách hướng đề tài...

Xem thêm

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN trong học kỳ 1_năm học 2017-2018

Căn cứ theo Quy định dạy và học đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp. Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới những sinh viên đủ điều kiện làm KLTN trong học kỳ 1_năm học 2017-2018 như sau: 1. Danh sách 27 sinh viên K58 đủ điều kiện làm KLTN_Đợt 1_Năm học...

Xem thêm

Kế hoạch làm Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành – Học kỳ 2 năm học 2016-2017

Căn cứ vào Quy định của Khoa Công nghệ thông tin về việc làm KLTN và TTCN, Khoa thông báo Kế hoạch của học kỳ 2 năm học 2016-2017 tới các bộ môn, giảng viên và sinh viên có tên trong danh sách phân công làm KLTN, TTCN như sau: 1. Đối với sinh viên làm KLTN (Danh sách sinh viên đăng ký làm KLTN) Thời gian thực tập: Từ ngày...

Xem thêm