Đại học

Chương trình đào tạo đại học ngành Tin học tại trường ĐHNN hà Nội đã được triển khai từ năm 2002 (theo QĐ số 439/ QĐ/BGD&ĐT-ĐH của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 25/1/2002).

Năm 2020 khoa Công nghệ Thông tin bắt đầu đào tạo thêm chuyên ngành thứ 2, Quản lý Thông tin.