Các hoạt động

 

Đào tạo giáo viên và nhân viên từ các nước đối tác trong EU cho phương pháp học trực tuyến về Giáo dục đại học; tạo ra các nguồn lực giáo dục trực tuyến có sẵn cho học sinh; thành lập các chương trình bằng kép và / hoặc chương trình liên kết  và các chương trình học suốt đời giữa châu Âu và các nước đối tác trong lĩnh vực an ninh mạng.