Sơ đồ tổ chức

So do to chuc

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Trần Đức Quỳnh

email: tdquynh@vnua.edu.vn
Trách nhiệm: phụ trách chung.

Phó trưởng khoa: TS. Phạm Quang Dũng
email: pqdung@vnua.edu.vn
website: http://fita.vnua.edu.vn/pqdung/
Trách nhiệm: giúp Trưởng khoa về đào tạo ĐH/SĐH,  công tác sinh viên.

Thành phần của Tổ Công tác sinh viên

1. TS. Phạm Quang Dũng:  Tổ trưởng tổ Công tác sinh viên, Phó trưởng khoa phụ trách đào tạo.

email: pqdung@vnua.edu.vn
website: http://fita.vnua.edu.vn/pqdung/

2. CN. Đặng Thị Thanh Bình: Văn thư, Trợ lý tổ chức.

email: dttbinh@vnua.edu.vn

3. CN. Trịnh Thị Nhâm: Trợ lý đào tạo.

email: ttnham@vnua.edu.vn

*****