Chỉ tiêu và xét chọn chuyên ngành

Chỉ tiêu năm 2020: Dự kiến 185 SV. Khi kết thúc kỳ đầu tiên, sinh viên sẽ đăng ký vào các chuyên ngành.