Chỉ tiêu và xét chọn chuyên ngành

Chỉ tiêu năm 2020: 250 SV cho 2 ngành Công nghệ thông tin và Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu. Khi kết thúc kỳ đầu tiên, sinh viên sẽ đăng ký vào các chuyên ngành.