Tổ hợp môn xét tuyển

Các tổ hợp xét tuyển gồm có: A00, A01, D01, K01.