fita-button
Tv Hà

TRẦN VŨ HÀ

Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính,  Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: (04) 62617523
Email: tvha [at] vnua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//tvha/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • Kỹ Sư tin học
 • Thạc sĩ Ngành Tin sinh học
 • Tiến sỹ Ngành tin sinh học

Giảng dạy

 • Lập trình mạng
 • Quản trị hệ thống Linux (Quản trị mạng 2)
 • Đồ họa nền web (WebGL)
 • Game và các kỹ thuật thiết kế game.
 • Giám sát mạng máy tính

Nghiên cứu khoa học

 • Lĩnh vực quan tâm: Tin sinh học, Đồ họa máy tính và mô phỏng, thực tế ảo

Bài báo

 1. Tran Vu Ha, Pham Ngoc Minh, Phan Trong Tien, Pham Huu Vinh, Le Phan Minh Tuan, Dang Xuan Ha, Nguyen Hai Thanh; “Building a land-use-planning decision support based on GIS data”; Journal of Agricultural Science and Technology, Page 247,Vol.4, No.3, 2006. Published by Hanoi Agricultural University.
 2. Nguyen Hai Thanh, Dang Xuan Ha, Tran Vu Ha; “A group decision making method based on fuzzy data  classification  in land-use-planning issues”; Vietnam Journal Of Mathematical Applications,  Page 1,  Vol.5, No.2, 2007. Published by Hanoi University of Technology.
 3. Ngo Tuan Anh, Tran Vu Ha; “Research on Designing an e-learning System for Teaching and Learning Informatics”; Journal of Science and development, Page 192, Vol.7,  No.2, 2009.  Published by Hanoi University  of Agriculture.
 4. Tran, V.H., Barghash, A., Helms, V.; “Annotating the function of protein-coding genes based on Gene Ontology terms of neighboring co-expressed genes”. (2018) Journal of Proteomics & Bioinformatics, V. 11, p. 868-874, doi: 10.4172/jpb.1000468.
 5. Tran, V.H., Kiemer, A., Helms, V., “Copy number alterations in tumor genomes deleting antineoplastic drug targets partially compensated by complementary amplifications”. (2018) Cancer Genomics & Proteomics, V. 15, p. 365-378,doi: 10.21873/cgp.20095 .

Giải thưởng

Lý lịch khoa học