fita-button
HA

ĐOÀN THỊ THU HÀ

Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: (04) 62617523
Email: doanha86 [at] gmail.com, dttha@hua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//dttha/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

  • Cử nhân tin học (Đại học sư phạm Hà Nội)

Giảng dạy

  1. Tin học đại cương
  2. Mạng máy tính và lập trình mạng
  3. Quản trị mạng
  4. Nguyên lý truyền thông không dây

Nghiên cứu khoa học

  • Phương pháp phân lớp sử dụng máy vec-tơ hỗ trợ . (Classififorcation Using Support Vector Machines)
  •  Nghiên cứu về nhận dạng vân tay. (Study on the Identification and Application).
  • Nghiên cứu các kỹ thuật thiết kế và phát triển web cho mobile và triển khai ứng dụng cho website Khoa CNTT và Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Bài báo

  • Phương pháp phân lớp sử dụng máy vec-tơ hỗ trợ ứng dụng trong tin sinh học. (Classififorcation Using Support Vector Machines and ItsApplication in Bioinformatics)

Tạp chí Khoa học và Phát triển, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội. Tập 9, số 6 -2011, Vol.9, No.6,2011, Trang 1021 – 1031.

  •  Hội Thảo Khoa Học Nữ Cán Bộ Viên Chức Năm 2012, Tháng 10 năm 2012, Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội.

//