fita-button

LE THI DIEU THUY, MS

Department of Mathematics – Faculty of Information Technology
Office Location: 3rd Floor, Administration Building, Hanoi University of Agriculture
Telephone: 84.4. …
Email: ltdthuy [at] hua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//ltdthuy/

Degrees and experience Teaching Scientific research Publications Academic honors CV

Degrees and experience

  • Tốt nghiệp đại học Sư phạm Hà Nội năm 2007
  • Tốt nghiệp cao học tại Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2009.

Teaching

  1. Toán cao cấp.
  2. Xác suất thống kê.
  3. Đại số tuyến tính.
  4. Giải tích.
  5. Cơ sở toán cho các nhà kinh tế 1, 2.

Scientific research

  • Đề tài cấp học viện: Nghiên cứu một số độ đo mới trên tập mờ bức tranh và ứng dụng trong phân cụm.

Publications

  • Một số độ đo tương tự mới trên tập mờ bức tranh.

Academic honors

  • ..

CV