fita-button
 Anh

ThS. LÊ THỊ NHUNG

Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Email: ltnhung [at] vnua.edu.vn
Website: https://fita.vnua.edu.vn/ltnhung/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

Giảng dạy

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2.
 • Kỹ thuật lập trình.
 • Lập trình nâng cao.
 • Phân tích yêu cầu phần mềm.
 • Tin học cơ sở.
 • CNTT ứng dụng trong KT-XH.
 • Tin học đại cương.
 • Xử lý số liệu trong sinh học và nông nghiệp.

Nghiên cứu khoa học

      Lĩnh vực nghiên cứu

 • Lý thuyết tập mờ và ứng dụng.
 • Khai phá dữ liệu.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp.

      Đề tài

 • Nghiên cứu về ERP và xây dựng ứng dụng cho tổ chức giáo dục đào tạo sử dụng Odoo. Đề tài cấp Trường 2018. Vai trò: Thư ký.
 • Nghiên cứu mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn mờ bức tranh và áp dụng trong việc đánh giá việc lựa chọn các ứng dụng tái sử dụng nước trong môi trường không chắc chắn. Đề tài cấp Trường 2018. Vai trò: Thư ký.
 • Xây dựng hệ thống tra cứu bệnh vật nuôi. Đề tài Việt Bỉ nhỏ 2015. Vai trò: Chủ nhiệm.
 • Xây dựng mô hình mờ dựa trên tập dữ liệu vào-ra và việc sử dụng tập mờ loại 2 rời rạc. Đề tài cấp Trường 2012. Vai trò: Chủ nhiệm.

Bài báo

 • Le Thi Nhung, Nguyen Van Dinh, Ngoc Minh Chau, Nguyen Xuan Thao (2018). New dissimilarity measures on picture fuzzy sets and applications. Journal of Computer Science and Cybernetics, 34 (3): 219-231.
 • Lê Thị Nhung, Đinh Thế Duy, Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Thị Tú Anh, Hà Văn Hưng, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Việt (2016). Xây dựng hệ thống tra cứu bệnh vật nuôi. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 14 (6): 937-945.
 • Đỗ Thị Nhâm, Lê Thị Nhung (2016). Ứng dụng phát hiện bệnh của lợn qua ảnh chụp bằng phương pháp trích chọn đặc trưng và phân loại tự động. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 14 (5): 799-805.
 • Lê Thị Nhung, Ngô Công Thắng (2013). Tìm hiểu một số phương pháp xây dựng mô hình mờ dựa trên tập dữ liệu vào-ra và việc sử dụng tập mờ loại 2 rời rạc. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 11 (1): 75-84.

Giải thưởng

Lý lịch khoa học